FV_logo-internationaal_rgb

NL / EN / DE / FR

Privacy Statement

Stichting Vocallis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Vocallis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Vocallis zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement – of in algemenere zin – vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens
Stichting Vocallis
 beheert de persoonsgegevens van:

 • Bestuurders;
 • Concertbezoekers;
 • Mediapartners;
 • Subsidiënten, Begunstigers, Vrienden, Donateurs, Partners en Beschermers;
 • Adverteerders;
 • Artiesten;
 • Musici;
 • Samenwerkingspartners.

De volgende persoonsgegevens worden door Stichting Vocallis opgeslagen en verwerkt:

 • Naam;
 • Titels;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Plaats;
 • Provincie;
 • Land;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Waarom hebben wij bovenstaande persoonsgegevens nodig?
Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doelen:

1# Een correcte afhandeling van uw bestelling mogelijk maken
Als u bij ons een bestelling plaatst, hebben wij uw persoonsgegevens nodig om deze te kunnen afronden.

2# Een optimale uitvoering van onze dienstverlening
Bij aankondigingen, wijzigingen en/of annuleringen van voorstellingen moeten wij in staat zijn om u hierover te kunnen inlichten (via e-mail en/ of telefonisch).

3# Het op de hoogte houden van alle activiteiten van Stichting Vocallis via verzending van nieuwsbrieven en direct mailings
We houden u graag op de hoogte van onze activiteiten en de programmering van Festival Vocallis. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor onze nieuwsbrieven en e-mails.

Het kan voorkomen dat Stichting Vocallis in een direct contact om uw IBAN nummer vraagt. Dit nummer wordt enkel gebruikt voor het afhandelen van een transactie en/of het retourneren van een geldbedrag. Wij slaan voor uw veiligheid uw IBAN nummer niet op! Het kan daardoor voorkomen dat we u in verschillende situaties meerdere keren naar dit nummer vragen.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u hebben opgeslagen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Delen van gegevens met derden
Stichting Vocallis
 verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor een optimale uitvoering van onze dienstverlening aan u. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Vocallis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
Stichting Vocallis
 gebruikt cookies. Dit zijn stukjes tekst die tijdelijk op uw harddisk worden gezet en die het onder andere mogelijk maken te onthouden welke pagina’s van onze website u geregeld bezoekt. Deze zogenaamde cookies bevatten geen persoonsgegevens en dienen enkel om de functionaliteit van de site te ondersteunen. Wanneer u in uw browser het gebruik van cookies hebt uitgezet, kunt u nog steeds de site bezoeken. Bepaalde onderdelen van de site zullen echter niet, of niet optimaal, werken.

Beveiliging
Stichting Vocallis
 vindt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Stichting Vocallis bewaart en verwerkt de persoonsgegevens op systemen die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Stichting Vocallis past fysieke, elektronische, organisatorische en procedurele beveiliging toe die erop gericht is om uw persoonsgegevens veilig te stellen. De toegang tot uw persoonsgegevens is bij Stichting Vocallis alleen mogelijk voor daartoe gemachtigde medewerkers.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Stichting Vocallis
p/a Rue d’Aubel 7
4852 Hombourg
België

Email
info@festivalvocallis.nl

KVK nummer
34176883